Hizmet Koşulları

Çerez, bir web sitesinin bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın sabit diskinin çerez dosyasına aktardığı ve web sitesinin bilgisayarınızı tanıdığınızı / tanıyabildiğini gösteren bir bilgi metnidir. Bir çerez tipik olarak, çerezin geldiği alanın adını, çerezin “kullanım süresi” ve genellikle rastgele oluşturulmuş benzersiz bir sayı olan bir değeri içerecektir.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde size bir çerez göndeririz. Çerezler aşağıdaki şekillerde kullanılabilir:
1 - web sitemize geri döndüğünüzde sizi benzersiz bir ziyaretçi (sayı) olarak tanımamıza yardımcı olmak ve içeriği veya reklamları tercih ettiğiniz ilgi alanlarına uygun hale getirmek için uyarlamamıza veya aynı reklamları tekrar tekrar göstermekten kaçınmamıza yardımcı olmak için;
2 - Kullanıcıların sitemizi nasıl kullandıklarını anlamamıza ve web sitemizin yapısını iyileştirmemize yardımcı olan anonim, toplu istatistikleri derlemek. Bu şekilde sizi kişisel olarak tanımlayamayız.

Bu web sitesinde iki tür çerez kullanılabilir: siteden ayrılana kadar tarayıcınızın çerez dosyasında kalan geçici çerezler olan oturum çerezleri ve tarayıcınızın çerez dosyasında çok uzun süre kalan kalıcı çerezler (belirli çerezlerin kullanım süresine ne kadar süre dayanacağına bakılmaz).

Web sayfalarımızdan bazıları, bu sayfaları ziyaret eden kullanıcıları saymamıza izin veren, web işaretçileri (bazen net gifler olarak da bilinir) olarak bilinen elektronik görüntüler içerebilir. Web işaretçileri, tanımlama bilgisi numarası, sayfa görünümünün saati ve tarihi ile Web işaretinin bulunduğu sayfanın açıklamasını içeren sınırlı bilgi toplar. Üçüncü taraf reklamcıların yerleştirdiği web işaretlerini de taşıyabiliriz. Bu işaretçiler kişisel olarak tanımlanabilecek herhangi bir bilgi içermez ve yalnızca belirli bir kampanyanın etkinliğini izlemek için kullanılır.

Tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezleri kabul etme veya reddetme olanağına sahipsiniz. Ancak, çerezler devre dışı bırakıldığında sitemizin tüm etkileşimli özelliklerini kullanamayabilirsiniz.

Çerezleri nasıl devre dışı bırakabileceğinizi www.allaboutcookies.org adresinde bulabilirsiniz.

Güvenlik ve Kişisel Verilerin Korunması

 GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

Kişisel bilgilerinizin güvenliği bizim için en önemli konulardan biridir. Lovetour.com.tr de üyelerden alınan hiçbir bilgi, diğer kurum veya kuruluşlar ile paylaşılmaz. Lovetour.com.tr müşterilerinin ve ziyaretçilerinin kişisel gizlilik haklarına riayet eder.

Bazı özel durumlarda bankadan ya da firmamızdan sözlü ya da yazılı olarak siparişinizin teyidi istenebilir. Bu durumda bankanız yada firmamız sizi kayıtlı bilgilerinizden ulaşarak arayacak ve siparişiniz ile ilgili teyit isteyecektir. Bankanızın ve firmamızın size ulaşabilmesi için bankanızda kayıtlı bulunan ve sitemimize kayıt olurken vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güncel olduğundan ve doğruluğundan emin olunuz. Önemli Hatırlatma : Güvenlik kontrolü sırasında telefon numaranızdan size ulaşılamaz ise siparişiniz iptal edilebilir. Lütfen rezervasyon sırasında girdiğiniz telefon numarasının doğru olduğundan emin olunuz. Rezervasyonunuz ile ilgili her türlü bilgilendirme kayıtlı telefon numaranız ve e-posta adresiniz vasıtası ile yapılacaktır.

Kredi kartı bilgilerinizin güvenliği lovetour.com.tr sizlere 24 saat kesintisiz hizmet vermek için en son teknolojiler kullanılarak yapılandırılmıştır. Hiç bir zaman ve hiç bir koşulda lovetour.com.trmüşterilerine ait kredi kartı bilgilerini saklayamaz, kayıt edemez. Hiç bir Love Tour çalışanı da müşterilerinin kredi kartı bilgilerine ulaşamaz.

Bu amaçla, sipariş işlemleri sırasında kredi kartı güvenliğiniz için dünyanın kabul gördüğü Trustwave SecureTrust SSL güvenlik sertifikası kullanılır. Kredi Kartı bilgileriniz gönderilmeden önce şifrelenir ve bu şekilde yola çıkar. Transfer esnasında bilgileriniz en güvenli şekilde iletilir. Tarayıcınız (Internet Explorer, Mozilla, vs.) bu sertifikayı tanıyacak ve girdiğiniz sayfaların güvenli olduğunu size bildirmek için; Adres satırında güvenli sayfa anlamına gelen https:// (secure pages) ile başlayan adresleri gösterecektir. Tarayıcınızın sağ alt kısmında güvenlik durumunu belirten KİLİT simgesini göreceksiniz.

Güvenlik sistemimiz tüm güncel tarayıcılar ile uyumludur.

Sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz ve iyi tatiller dileriz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 1        Politika Hakkında

1.1        Amaç

İşbu 7 Ekim 2016 yürürlük tarihli Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Mahremiyeti Politikası’nın (“Politika”) amacı, Ulus Sey.Tur.inş.Ltd.Şti(Love Tour) mevcut ve potansiyel müşterileri, iş ortakları, ziyaretçileri, pay sahipleri, şirket yöneticileri, çalışan adayları, işbirliği içinde bulunulan kurum çalışanları ve yetkilileri ile ilgili üçüncü kişilere ait kişisel verilerin işlenmesi hususundaki prensiplerin tespiti ile başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması,  söz konusu kişisel verilerin usulüne uygun işlenmesi kapsamında gerekli hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi, Love Tour çalışanları nazarında kişisel verilerin korunması ve veri mahremiyeti konusunda farkındalık yaratılması, Anayasa’nın 20’nci maddesi hükmü ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) ile bu Kanun’un ikincil düzenlemeleri başta olmak üzere ilgili mevzuata uyum sağlanması ve bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınmasından ibarettir.

1.2        Kapsam

Politika’daki hüküm ve prensipler, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecek nitelikteki her türlü bilgi ve belgeyi ve bunlarla ilgili alınan önlemleri ve yapılan düzenlemeleri kapsar.

1.3        Sorumlular

İşbu Politika’nın hazırlanmasından, güncellenmesinden ve Yönetim Kurulu’nun ve/veya üst yönetimin onayına sunulmasından Love Tour Kişisel Verilerin Korunması Komitesi; uygulanmasından ise Love Tour Kişisel Verilerin Korunması Komitesi başta olmak üzere Love Tour bünyesinde kişisel verilerin tutulduğu, işlendiği ve/veya aktarıldığı sistemleri kullanan/yöneten birimler ve ilgili çalışanlar sorumludur.

2        Tanımlar

Bu Politika’da yer alan terimler, aşağıda yer verilen anlamları ifade eder.

Tanım

Açıklama

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Bu doğrultuda, tüzel kişilere ait veriler Kanun kapsamında koruma altına alınmamıştır.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf  ya  da  sendika  üyeliği,  sağlığı,  cinsel  hayatı,  ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim Hâle Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Kanun

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Şirket

Ulus Sey.Tur.İnş. ve Tic.Ltd.Şti

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

3        Kişisel Verileri İşleme Prensipleri

Love Tour , kişisel verileri, aşağıdaki ilke ve prensipler çerçevesinde elde eder, işler ve üçüncü kişilere aktarır. Bu ilkelerin uygulanmasından Politika çerçevesi dâhilindeki tüm Love Tour ilgilileri doğrudan sorumludur.

3.1      Love Tour ’un Kişisel Verileri İşleme İlkeleri

Love Tour tarafından kişisel veriler gerekli özen gösterilerek hukuka uygun, meşru bir amaca  yönelik olarak elde edilerek işlenir ve güvenli bir şekilde muhafaza edilir. Kişisel verinin işlenme amacı ortadan kalktığında ya da amaç nihayete erdirildiğinde işbu Politika ile bağdaşır nitelikte uygun bir yöntemle anonimleştirilir veya silinir/imha edilir.

Gizlilik

Love Tour dâhilindeki kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinin tam bir gizlilik içerisinde yürütülmesi esastır. Bu kapsamda Love Tour, kişisel verilere yetkisiz her türlü erişimi olanaklar elverdiği ölçüde engeller ve mümkün olan her türlü teknik ve idari tedbiri bünyesinde uygular. Buna ilişkin denetimleri periyodik olarak gerçekleştirir.

Yasallık

Love Tour, kişisel verileri kanunlarda öngörülen sınırlar çerçevesinde seyahat ve sair hizmetleri sizlere sunarken dürüstlük kuralına ve hukuka uygun olarak elde eder ve işler. Anker Turizm kişisel verilerinizin kullanılması amaçlarından sizi haberdar eder ve gerekmesi halinde rızanızı alır.

Güncellik ve Doğru Olma

Love Tour tarafından kişisel veriler tam ve doğru tutulur ve gerektiğinde güncellenir. Love Tour , kişisel verilerin doğru olmadığı veya yetersiz olan verilerin düzeltilmesi, değiştirilmesi, güncellenmesi veya silinmesini tespit etmek amacıyla gerekli düzenlemeleri yapar.

Belirlilik ve Şeffaflık

Belirli, açık ve meşru amaçla verilerin işlenmesi ilkesi, Love Tour ’un veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemesini ve bu amacın meşru olmasını sağlamaktadır. Love Tour , ilgili kişiye şeffaf kıldığı veri toplama ve işleme amaçları haricinde, başkaca amaçlarla veri işlemez. Amacın meşru olması, Love Tour ’un işlediği verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir.

Özen, Ölçülülük ve Tutarlılık

Love Tour tarafından işlenen kişisel veriler, yalnızca belirtilen amaç ile tutarlı olacak şekilde ve bu bağlamda makul bir sınırlama yapılarak işlenir. İleride söz konusu olabilecek olası veri işleme amaçları için kişisel veri toplanmayacağı gibi, kişisel verilerin elde edilme amacına uygun olmayan hiçbir şekilde bu veriler kullanılmaz, işlenmez ve aktarılmaz.

Minimum veri ilkesi uyarınca kişisel veriler, elde edilme amacıyla sınırlı ve ölçülü tutulmakta olup, bu amaç kapsamında gereksinim olmayan veriler tutulmaz.

Sınırlı Süre

Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren esas amacın ortadan kalması ve artık bu verilere ihtiyaç duyulmaması hâlinde söz konusu kişisel veriler silinir. Kanunlarda verilerin tutulmasına ilişkin sürelerin öngörülmesi hâlinde ise bu veriler, ilgili mevzuatta öngörülen sürelere uygun olacak şekilde muhafaza edilir; mevzuatta öngörülen sürenin dolmasından sonra ise bu veriler Love Tour tarafından verilerin saklandığı sistemlerden/cihazlardan veya fiziksel olarak bulunduğu ortamlardan silinir/yok edilir veya anonimleştirilir.

Seçim ve Onay

Love Tour , kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak veri sahibini tam ve gereği gibi bilgilendirir. Gereken durumlarda, veri sahibinin söz konusu işleme ile ilgili olarak onayını alır, vermiş olduğu onayı dilediğinde geri çekme veya verileri ile ilgili talepte bulunma seçeneği sunar.

3.2        Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İşlenmesi

Love Tour kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri hukuka uygun işlemek amacıyla ilgili kişinin açık rızasının varlığını arar, açık rıza olmayan hallerde ise kişisel verileri ancak hukuka uygun işleme nedenlerinin bir veya birden fazlasının bulunması hâlinde işler.

Love Tour , söz konusu işleme faaliyetlerini yukarıdaki 3.1. Bölümde belirtilen ilkelere tam bir uyumluluk içerisinde yürütür.

3.3        Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Love Tour tarafından toplanılan kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel veriler şeffaflık ve açıklık ilkesi uyarınca, aşağıda belirtilen iki ana amaç çerçevesinde işlenmektedir;

a)        İşletme faaliyetimizin yerine getirilmesi

b)        Seyahat hizmetlerinin sunulması: seyahat planlamaları, konsolosluklara sunulmak amacıyla vize başvurularının yürütülebilmesi, seyahat kapsamındaki sigorta işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, anlaşmalı olunan kurumlarla, size sunulan hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yerine getirilebilmesi

 Konaklama hizmetlerinin sunulması: Rezervasyon ve kiralamaların gerçekleştirilebilmesi

b)     Hizmet standartlarımızın iyileştirilmesi ve her bir kullanıcı için özelleştirilmiş hizmetlerin sunulması

Hizmetlerin geliştirilmesi: Talep ve şikâyetlerin ilgili birimlerce değerlendirilerek, gerektiğinde müşteri anketleri yapılarak/değerlendirilerek ve müşteri geri bildirimleri göz önünde bulundurularak müşteri memnuniyetinin sağlanması

Müşteri hizmetlerinin sunulması: Müşterilerin çağrı merkezleri, internet sayfası ya da yetkili acenteler üzerinden almış olduğu hizmetlerin kalite standartları çerçevesinde raporlanması, denetlenmesi ve gerekli analizler yapılarak iyileştirilmesi, e-posta, sms ve sair iletişim vasıtaları aracılığıyla ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım ve bilgilendirme yapılabilmesi, duyuru/kutlama ve sair içeriklerle gönderilecek iletilerle şirket tanınırlığını arttırmak ve hizmetlerimizin tanıtımına, pazarlanmasına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, kampanya bilgilerinin sağlanması

Kişisel verilerin işlenme amaçlarına ilişkin daha ayrıntılı bilgi için love tour.com.tr adresindeki Love Tour Bilgilendirme Metni’ne bakabilirsiniz.

3.4        Kişisel Verilerin Aktarılması

Yukarıda 3. bölümde bahsi geçen prensipler kişisel verilerin aktarılmasında da uygulanır. Love Tour , üçüncü kişilere aktarım amacı ile sınırlı olacak şekilde kişisel veri aktarır ve buna ilişkin gerekli önlemleri alır.

Love Tour tarafından kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde ilgilinin açık rızasının veya hukuka uygunluk nedenlerinin bir veya birkaçının bulunması hâlinde; Love Tour bünyesinde bulunan  , yetkili temsilci ve acentelere, resmi kurum ve kuruluşlara, hizmet sağlayıcılara, çağrı merkezi hizmeti veren şirketler gibi hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere aktarılır.

Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler, aktarılan kişisel verileri aktarım amacının dışında kendi kişisel veya ticari amaçları doğrultusunda kullanamaz ve işleyemez. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler, Love Tour tarafından verilen talimatlara uymakla ve veri güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

Love Tour , aşağıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için ve gerekli ve zorunlu olması hâlinde üçüncü kişilere veri aktarabilir;

Kanun ya da düzenlemeler uyarınca öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Mahkeme kararı veya düzenleyici ve denetleyici kamu kurumu kararı/talimatının yerine getirilmesi,

İdari ve teknik tedbirlerin ve de altyapı güvenliğinin sağlanması ve

Hukuki uyuşmazlık hâlinde Love Tour’un haklarının korunması.

 Aktarımın yurt dışına yapılması hâlinde ise, 3. Bölümde bahsi geçen şartlar ve bu şartlara ilaveten Kurul’un belirleyeceği yeterli koruma olan ülkelere, bu şekilde bir koruma bulunmuyorsa Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurul’un izninin bulunması halinde Love Tour kişisel verileri yurt dışına aktarabilir.

4        Yükümlülüklerimiz

4.1        Aydınlatma Yükümlülüğü

Love Tour kişisel verileri elde etmesi anında ilgili kişilere

Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliği,

Kişisel verilerin işlenme amacı,

Kişisel verilerin aktarılacağı kişiler ve aktarım amaçları ve

Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki nedeni ve aşağıda madde 4.5’de belirtilen ilgili kişinin hakları hakkında bilgi verir.

4.2        Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

Teknik Tedbirler:  Love Tour , yetkisiz erişimi ve hukuka aykırı işlemeyi engellemek ve kazara veri kaybı, değişikliği ve imhasının önüne geçebilmek için gerekli teknik tedbirleri olanaklar dâhilinde alır. Söz konusu yükümlülük, hem elektronik ortama hem de fiziksel ortama ilişkindir. Bu kapsamda Love Tour , tasarımda gizlilik gözetilerek teknik prosedür ve kurallar belirler ve bunları belirli sıklıklarda gözden geçirir.

Love Tour , bu kapsamda gerçekleşebilecek mevcut riskleri göz önünde bulundurarak ve güncel teknolojiyi takip ederek şifreleme, maskeleme, anonimleştirme gibi güvenlik tedbirlerin uygulanmasını sağlar.

İdari Tedbirler:  Love Tour çalışanları, kişisel verilere, yalnızca söz konusu görevin kapsam ve amacına uygun olacak şekilde erişebilir. Çalışanların erişimi olan kişisel verileri, kişisel veya ticari amaçlar gözeterek işleyemeyeceği gibi; bu amaçlarla kişisel verileri yetkisiz kişilere açıklayamaz veya bu bilgileri ifşa edemez.

Love Tour , çalışanlarını, iş amaçları gereği elde ettikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacağı ve işleme amacı dışında kullanmayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği hususlarında bilgilendirir.

4.3        Veri Sorumluları Sicili

Love Tour, ilgili mevzuat gereği kurulan veri sorumluları siciline kayıtlıdır/kaydolacaktır. İlgili sicil kapsamında aşağıdaki bilgiler yer alır;

Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar

Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları

Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler

Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler

Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre

 4.4        Denetim Yükümlülüğü

Love Tour , kendi kurum veya kuruluşlarında ve veri aktarımı yaptığı üçüncü kişiler nezdinde kişisel verilerin korunması yönündeki Love Tour ilkeleri ile mevzuat gereklerini sağlamak amacıyla belirli aralıklarla, özellikle teknik ve idari tedbirlere ilişkin gerekli denetimleri yapmaktadır.

4.5        İlgili Kişinin Başvurusuna Cevap Verme Yükümlülüğü

Veri sahibi ilgili kişiler Love Tour’a başvurarak kendileriyle ilgili;

a)  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)  Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)   Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu kapsamda Love Tour , söz konusu başvurulara en geç otuz gün içinde dönüş yapar. Söz konusu başvurunun ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Love Tour , başvurunun sonuçlandırılması için Kurul’un belirleyeceği tarifede bir ücret alabilir. İlgili kişinin kişisel verisinin işlenmesi açık rızaya dayanıyor ise, ilgili kişinin açık rızasını geri çekmesi halinde Love Tour, gerekli adımları atar.

5        Love Tour İşyerlerindeki Güvenlik Amaçlı Veri İşleme Faaliyetleri

Love Tour tarafından işyeri girişleri ve işyeri içerisinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, Kanun’a ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülür. Bu kapsamda Love Tour, güvenliğin sağlanması amacıyla kamera ile görüntü kaydı tutar. Ayrıca ziyaretçi giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işler.

Ziyaretçilerin Love Tour işyerlerini ziyaretleri sırasında kişisel verileri elde edilirken ilgili kişiler söz konusu işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmek suretiyle aydınlatılırlar. Ayrıca, Love Tour işyerlerini ziyaretleri sırasında ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmekte olup böyle bir durumda log kayıtları tutulabilmektedir.

Love Tour , söz konusu kamera, log ve sair ziyaretçi kayıtlarının işlenmesinde, güvenliğin gereği gibi ve mümkün olan en yüksek seviyede alınması amacını güderek yürürlükteki mevzuata tam uygunluğu hedefler. Love Tour , söz konusu dijital kayıtlara yalnızca belirli sayıda yetkilendirilmiş kişiler tarafından ve bu Politika ilkelerine uygun olarak erişilmesini temin eder.

Love Tour tarafından yönetilen internet sitelerinde, detayı ilgili internet sitesinin gizlilik politikasında yer aldığı şekilde teknik vasıtalarla çerez vb. tarayıcı hareketleri kaydedilebilmektedir. Love Tour , söz konusu kayıt işleminin gerçekleştirilmesinde yürürlükteki mevzuata gereği gibi uygunluğu sağlamayı hedefler.

6     Love Tour Kişisel Verilerin Korunması Komitesi

Şirket bünyesinde işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları, prosedürleri ve uygulama rehberlerini yönetmek üzere, Şirket üst yönetiminin kararı gereğince “Kişisel Verilerin Korunması Komitesi” oluşturulmuştur. Bu komitenin görevleri aşağıda belirtilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerektiğinde değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede şirket içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak hususlarını üst yönetimin onayına sunmak.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve yapılması gerekenleri üst yönetimin onayına sunmak; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi konusunda Şirket içerisinde ve Şirketin iş ortakları nezdinde farkındalığı arttırmak.

Şirketin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayını sunmak.

Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması konusunda eğitimler tasarlamak ve icra edilmesini sağlamak.

Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak.

Kişisel veri sahiplerinin; kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin icrasını koordine etmek.

Kişisel Verilerin Korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Şirket içinde yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak.

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri koordine etmek.

Şirket üst yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.Bu sözleşme 10.4.2019 15:00:00 tarihinde güncellendi.
Misafirlerimizden tur başlangıç saatinden 10 (on) dakika önce hazır olmalarını rica ederiz. Tur rehberinin verdiği buluşma noktalarına misafirlerin zamanında gelmeleri gerekmektedir. Tur gecikenleri beklemeden devam edecektir.

Depozito ödemesi ve son ödeme operatöre yapılması gerekir, kalkışta (otobüs veya teknede) ödeme yapmanın mümkün olduğu turlarda, tüm rezervasyonları no-show ile faturalandırırız.

Faturadaki tutar, rezervasyondaki tutarla aynı olacaktır. Bütün rezervasyonlar için geçerlidir.

Turlarınızı size açıklandığı şekilde tur programına sadık kalarak gerçekleştirebilmek için her türlü çabayı göstereceğiz. Ancak, kontrolümüz dışındaki koşullar, tura, kapanışlara veya yolculuğa eşlik eden personele düzenleme yapılması gereken durumlar ortaya çıkabilir. Bu tür değişikliklerden kaçınmak için mümkün olan her şeyi yapacağız, ancak bu tür değişiklikler yapma hakkımız saklıdır.

Ulaşım yöntemleri ve güzergahları, kalkıştaki yolcu sayısına göre değişebilir.

Rehberli seyahatinizde birden fazla grup size eşlik edebilir. Kontrolümüz dışındaki sorunlar (toplumsal olaylar veya doğa olayları gibi) seyahat programında bir değişikliğe neden olabilir.

Kontrole sahip olmadığımız ve rezervasyon yapıldığı sırada öngörülemeyen savaş, iç savaş, savaş benzeri olaylar, iç ayaklanmalar, salgın hastalıklar, nükleer enerji veya diğer iyonlaştırıcı radyasyon, grevler ve diğer endüstriyel eylem biçimleri, el koyma, terör ve bir doğal afetle ilgili olaylar nedeniyle ve buna benzer benzeri durumlar (mücbir sebepler) gibi şartlar durumunda tur iptal edilebilir. Firmamız iptali müşterisine mümkün olan en kısa sürede bildirecektir. Bir tur iptal edilirse, müşteri tur fiyatının tam geri ödemesini alma hakkına sahiptir.

Eşya Kayıp ve Çalınma Durumu

Kayıp eşyalardan biz sorumlu değiliz, bu yüzden lütfen kişisel eşyalarınıza dikkat ediniz. Konaklama, yemek, sürücü, rehber vb. ile ilgili şikayetlerinizi bize hemen bildirebilirsiniz.

İptal ve İade

İlk rezervasyondan sonra herhangi bir iptal tıbbi sertifika gerektirir veya tura ödenen ücretin %50'si ceza olarak kesilir. Turun 24 saat içinde iptal ve iadesi mümkün değildir ve bu durumda müşteri ücret iade hakkı talep edemez.

No show

Tura katılmamanız, planlanan saatte tur başlangıcında bulunmamanız durumunda geri ödeme talep edemezsiniz.

Bu sözleşme 26.1.2016 15:00:00 tarihinde güncellendi.

LOVE TOUR GENEL SATIŞ ŞARTLARI ve MUŞTERİ İLE KAYIT SÖZLEŞMESİ

Yunus Cad.402 Sk. 9/J Çamlık Mah. Didim/Aydın adresinde kayıtlı bulunan Ulus Sey.Tur.Ltd.Şti  (bundan sonra Love Tour anılacaktır) kişiye özel turlar ve havaalanı transferleri düzenlemektedir.

Love Tour yurt içi ve yurt dışında tedarikçilerinden hizmet satın almaktadır.

İşbu sözleşme Love Tour ve müşterileri arasındaki anlaşmanın yasal maddelerini içermektedir ve müşterilerine bu anlaşmayı dikkatle okumasını tavsiye eder. Lovetour.com.tr veya herhangi Love Tour’a ait web sitesine kullanarak ve Love Tour’dan bir alışveriş ödendiği andan itibaren (iade edilemez ön ödeme dahi) bu anlaşma geçerli kılınacaktır.

Love Tour bu satış şartları ve maddelerini - Türkiye Cumhuriyetinin ve diğer ülkelerin turizm yasalarına uygun değiştirme hakkına sahiptir.  Olabilecek yeni yasalar yürürlükte olan bir programı etkileyebilir.

1. Love Tour sadece paket tur ve herhangi bir transferi almış müşterilerine karşı sorumluluk taşır.  Bunun dışında kalan kişilere karşı bir hizmet sorumluluğu yoktur.

2. Love Tour gezilerinde; kayıt yapılırken toplam ücretin %30'u ön ödeme olarak alınır, kalan bakiye ise gezi tarihinden 15 gün önce ödenmelidir.

- 15 gün öncesine kadar yapılan iptallerde kişi başı; %30'u

- 10 yada 14 gün öncesine kadar yapılan iptallerde %40'ı

- 7 yada 9 gün öncesine kadar yapılan iptallerde %60'ı iade edilmez.

- Son 6 gün içinde iptal yapılması veya habersiz olarak tura / otele/transfere gelinmemesi yada tur vasıtasına yetişilememesi halinde ise alınan ücret iade edilmez.

Gemi turları ve özel turlarda iptal koşulları farklı olabilir.

- Süresi ne olursa olsun bir iptal halinde minimum %10, isim değişikliklerinde ise %5 kesinti yapılır.

Her ne sebeble olursa olsun, alınan hizmetin tamamını, saptanmış süreler içinde yatırmamış olan kişiler, rezervasyonlarını iptal ettikleri taktirde dahi, yukarıda belirtilen limitlere bağlı olarak aynı oranlarda ücretin kendilerinden tahsil edileceğini şimdiden kabul etmiş sayılırlar.

3. Müşteri ödemelerinin gününde yapılmaması durumunda aylık %5 gecikme faizini müşteri Love Tour’a 'e ilaveten ödemeyi taahhüt eder.

4. Love Tour gezi ücretleri, programlama esnasındaki TL değeri döviz kurlarına, ulaşım araçlarının ve otellerin fiyatlarına, yakıt ve işçilik ücretlerine göre hazırlanmıştır.  Gezilerin başlama tarihine kadar veya geziler esnasında bunlara herhangi bir artış gelmesi ve / veya vergi oranlarının artması, yeni vergilerin ihdası hallerinde ortaya çıkan farklar bu ücretlere aynı oranda yansıtılır.  Bu gibi durumlarda yolcuların iptal ve / veya tazminat hakkı olamaz.

5. Gezi programlarında gösterilen uçak, vapur, tren yolculuklarındaki hareket saatleri, ilgili müesseselerin resmi programlarına göre ayarlanmıştır.  Bu saatlerin değişmesinden ötürü Love Tour  sorumlu tutulamaz.  Uçaktaki yerler, ilgili uçak şirketlerinin seferlerdeki turistik mevkiinden ayrılmıştır.  Seyahat yürürlükte bulunan yolcu ve bagaj taşıma kurallarına tabidir.

6. Yurt dışı gezilerimizde gümrük ve pasaport formaliteleri ile ilgili olarak giriş ve çıkışlarda müşterilerimizin pasaport ve gerekli vizeleri yanlarında bulundurmaları gereklidir.  Çıkış işlemleri ile ilgili olarak herhangi bir problem Love Tour u ilzam etmeyeceğinden, doğması muhtemel mesuliyetler müşterilerimize aittir. Nedenleri ne olursa olsun, pasaport ve gümrük sorumlularınca yurt dışı çıkışı/girişi engellenen yolcularımıza ücret iadesi yapılmaz. Çıkış harçlarını yatırması da müşterilerimizin sorumluluğu altındadır.

7. Çocuk indirimleri, çocukların ebeveynleri ile birlikte aynı odada üçüncü veya dördüncü kişi olarak yatmaları halinde uygulanır.  Love Tour reşit olmayan çocuklara ve ebeveynlerine karşı hiçbir sorumluluk taşımaz.  Ücretsiz çocuklara otelde yatak ve ulaşım aracında koltuk tahsis edilmez.

8.  Love Tour, kendi iradesi dışında oluşan nedenlere veya tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamalarına bağlı olarak hiçbir sorumluluk taşımaksızın turlarını iptal etme veya hareket saatlerini, duraklama yerlerini, ulaşım şirketlerini, konaklama tesislerini, programlarda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşulu ile önceden haber imkanı bulmasa bile değiştirme veya yolcusunu başka bir acentaya devretme hakkına sahiptir.  Tek otel konaklamalı organizasyonlarda ise rezervasyon yapılan oteli ve / veya tarihi önceden haber vermek koşulu ile değiştirebilir; ancak bu durumda müşteri rezervasyonunu iptal etme hakkına sahiptir.

9. Love Tour, hizmetlerine otobüs taşımacılığının da dahil olması halinde, bagajların gidiş ve dönüşte yolcu tarafından rehberlere bizzat teslim edilmesi gerekmektedir.  Love Tour'a teslim edilen bagajlar, yolculuk süresince taşıt aracının yolcu taşıma ve trafit sigortası poliçesi güvencesindedir.  Bir kayıp veya çalınma halinde her bagaj için ödenecek miktar 100,- TL (100 Türk Lirası)'nı geçemez ve bu ödeme en fazla kişi başı bir bagaj için geçerlidir.  Para, ziynet eşyası v.b. gibi değerli menkul bagajlarda bulundurulmamalıdır.  Turlarda taşıyıcıların veya üçüncü kişilerin ihmal veya kast sonucu ortaya çıkabilecek bagaj zedelenmelerinde Love Tour sorumlu tutulamaz.

10. Trafik kazalarında Love Tour'in sorumluluğu vasıtanın mevcut sigortasıyla tahtitlidir.  Şirketin başka bir mesuliyeti yoktur. Ayrıca teknik arızalardan doğabilecek gecikmelerden Love Tour sorumlu değildir.

11. Otobüs gezilerinde yolda alınacak yemekler ücrete dahil değildir. Love Tour gerekli gördüğü durumlarda otobüsteki oturma planını değiştirme yetkisine sahiptir.

12. Misafirlerimiz; otele varış saatleri ne olursa olsun; odalara yerleşmenin en erken saat 14:00'te mümkün olabileceğini, çıkış günü ise tesisten ayrılış saatine bakılmaksızın odaların en geç saat 12:00'de boşaltılması gerektiğini ve alacakları ekstra yiyecek, içecek ve program dışı hizmetlerin ücretlerinin kendilerine ait olduğunu şimdiden kabul etmiş sayılırlar.

13. Konaklama tesislerindeki hizmet ve vasıf eksikliklerinden Love Tour mesul değildir.  Ancak Love Tour ile anlaşmasına aykırı hareket eden otellere karşı, şirketle beraber veya tek başına müşteri bir dava açabilir.

14. Müşteri Love Tour ve konaklama tesisi hizmetlerinden kaynaklanan her türlü şikayetini acenta görevlilerine ve şirket merkezine 24 saat içerisinde yazılı olarak bildirmelidir.

15. Love Tour ulaşım hizmetlerini, komple kiraladığı araçlarla yada tarifeli veya tarifesiz seferler düzenleyen taşıyıcı şirketlerin araçlarında rezerve ettiği koltuklarla yürütmektedir.  Dolayısı ile Love Tour bir taraftan taşıyıcılar ve konaklama tesisleri ile diğer taraftan geziye iştirak edenler arasında bir aracı olup; nedeni ve sonuçları ne olursa olsun arıza, kaza ve kayıplardan, ayrıca geziler öncesi veya esnasında kendi iradesi dışında oluşan mecburi ve olağanüstü hallerden ve bunlara bağlı ortaya çıkabilecek ilave masraflar ve yükümlülüklerden sorumlu tutulamaz.

16. Müşteri istenilen kimlik bilgilerinde yapılabilecek hatalardan ötürü Love Tour hiçbir sorumluluk kabul etmez.  Dolayısı ile hizmet belgelerini teslim alan kişinin özellikle tarihleri ve diğer detayları incelemesi ve yanlış bilgileri Love Tour'e bildirerek formun düzeltilmesini sağlaması gerekmektedir.

17. Müşteri kendisine Love Tour tarafından verilen otele giriş/transfer/uçak bileti belgesi v.b. basılı evrağı yetkiliye teslim etmek zorundadır.  Bu belgenin yetkiliye teslim edilmemesi durumunda doğabilecek her türlü sorundan Love Tour sorumlu tutulamaz.

18. Web sitesinde belirtilen tüm Türk Lirası fiyatlar Merkez Bankası döviz satış kuru baz alınarak hesaplanmıştır. TL fiyatlar ödeme günündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Satış Kuruna bağlı olarak değişebilir.

19. Bu satış şartlardan doğabilecek uyuşmazlıklarda TÜRSAB TAHKİM KURULU ve Didim Mahkemeleri yetkilidir.

YUNAN ADALARA ÖZEL :

Bazı dönemlerde Yunanistan'da feribot seferleri gece yapılabilir. Bundan dolayı bir otelde gecelemek yerine bu feribotu tercih etmek zorunda kalabilirsiniz ve bu durumda otel ücreti ile kabin satın alınır.

Tüm "Yunan adaları" turlarımız Türkiye'den Yunanistan'a giden ve Yunanistan iç hat feribot seferlerine göre düzenlenecektir. Dolayısıyla rezervasyon aşamasında bazı program değişiklikleri olabilir ve - gerektiğinde - fiyatlar revize edilebilir.

Programda verilen otellerden farklı otellerde konaklama durumunda fiyatlar revize edilebilir. Sunulan tesislerde müsaitlik olmaması durumunda ise, tarafınıza eşdeğer oteller alternatif olarak verilir (bu durumda da fiyatlarda değişiklik meydana gelebilir).

Yunan Adaları programlarımızda alternatifleri tercihlerinize göre şekillendirmek mümkündür.

Türkiye-Yunanistan feribot ve Yunanistan iç hat feribot seferlerini görmek için, www.feribot.net'te detaylı bilgileri bulacaksınız ve rezervasyonlarınızı online yapabilirsiniz.

Grev, kötü hava ve deniz şartlarının neden olduğu Love Tour’un kontrolü dışında gelişen sorunlar sebebiyle seferler durdurulabilir, değiştirilebilir veya sefer süreleri uzatılabilir. Bu gecikme ve iptallerden doğabilecek ulaşım, konaklama ve yiyecek gibi giderleri de dahil olmak üzere hiçbir masraf ve olumsuzluğun sorumluluğu şirketimize veya söz konusu feribot şirketine ait değildir.

Uluslararası Denizcilik Kurallarına göre; güvenlik sebebiyle rezervasyon yaparken belirtilen bilgilerin verilmesi zorunludur; Ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, uyruk, pasaport numarası, kategori (yetişkin / çocuk / bebek).

Yolcular kalkış saatinden en az 1 saat evvel limanda biniş işlemleri için hazır olmalıdırlar. Aksi takdirde, feribot şirketi rezervasyonu iadesiz iptal yapma hakkına sahiptir.

Türk ve Yunan gümrüklerinde istenilen süresi geçerli olan belgelerin (pasaport, vize, kimlik…) sorumluluğu yolcuya aittir.

TRANSFER

Rezervasyon

Transfer rezervasyonları e-posta, telefon, faks veya çevrimiçi olarak kabul edilir.

Transfer bilgileri uçuştan 48 saat önce Love Tour'a gönderilmelidir.

Uçuştan 48 saatten daha az bir süre önce, yolcuların ofise telefon etmeleri gerekir.

Yolcular bu onayın bir kopyasını almak ve transferleri sırasında saklamak zorundadır.

Tüm uçuş detaylarının doğru verilmesi ve uçuş numarası, saat vb. Değişiklikler için Love Tour'un bilgilendirilmesi gerekir. Yolcuların uçuş değişikliği(rötar,uçuş numarası vb.) hakkında bilgi vermemesi durumunda, havaalanında herhangi bir sorundan Love Tour sorumlu değildir.

Havaalanında

Yolcular havalimanına ulaştığında, LOVE TOUR rehber veya sürücülerimizden birini bulmaları gerekmektedir. Misafirlerimiz LOVE TOUR tabelası ile karşılanacaklardır. İsim ile karşılama

Yapılmamaktadır.

Love Tour servis ve özel (vip) transfer sağlar. Servis transferleri için Love Tour, aynı anda farklı uçuşların inişlerini birleştirebilir. Böylece yolcular bir süre havaalanında bekleyebilirler.

Yolcular (online rezervasyon yapanlar hariç), havaalanındaki Love Tour temsilcisine en az bir yön transfer ücreti ödemek zorundadırlar ve makbuzu ödeme kanıtı olarak almaları gerekir.

Yolcu uçuşu kaçırırsa (İngiltere'de vb.), Transfer hizmeti iptal edilir(ücret iadesi yapılmaz). Yolcu hala transfer istiyorsa ek bir ücret ödemelidir.

Dönüşünde

Dönüş transferi rezervasyonlarının uçuşdan 48 saat önce yapılması gerekmektedir

Transfer zamanı uçuşdan 24 saat önce duyurulur. Bu yüzden lütfen uçuşunuzdan bir gün önce bizimle iletişime geçin.

Yolcuların Love Tour tarafından verilen transfer zamanında hazır olmaları gerekir. Yolcular zamanında hazır değilse, sürücü sadece 5 dk bekler.

Transferin başlayacağı müşteri ikamet noktası yol sürüş için uygun değilse, yolcular ana yol üzerinde veya araç için uygun bir yerde beklemek zorundadır.

Yolcular pasaportlarından, uçak biletlerinden vb. Sorumludurlar. Gerekli evrak veya bagajların unutulması durumunda transfer aracı onları almak için asla geri gelmez.

Love Tour’un dışardan servis aldığı hizmetlerde(uçak bileti,feribot vb) ilgili firmanın hizmet şartları geçerlidir.

 Bu sözleşme 26.1.2016 15:00:00 tarihinde güncellendi.
Online olarak mobil ya da web sitesi üzerinden veya satış ofisleri tarafından düzenlenen biletlerde iptal, iade ve değişiklik gibi işlemler havayolu firmalarının sözleşmelerine göre değişiklik gösterebilir. İptal ve iade gibi konularda uçuş saatinize en az 2 saat kala işlem yaptırabilirsiniz.

Web sitemiz tarafından satılan biletlerde üç ayrı sınıf vardır. Promosyon, Ekonomi ve Business Class olmak üzere üç farklı kategoride bilet satın alabilirsiniz. Ekonomi ve Business Class aldığınız biletlerin iptal ve iade gibi işlemlerini çağrı merkezimize ileterek talepte bulunabilirsiniz. Promosyon biletlerde ise bu durum geçerli değildir. Promosyon biletler satın alındıktan sonra iptal, iade ve değişiklik yapılamayan biletlerdir.

Promosyon biletler havayolu firmalarının sınırlı sayıda koltuk için çıkardığı biletlerdir. Promosyon biletler genellikle bir ay öncesinden ödemesi yapıldığı için uygun fiyatlıdır ve tercih sebebidir.

Özel bir nedenden dolayı iptal/iade işlemi yaptırmak zorunda olabilirsiniz. Fakat bazı durumlarda online bilet alırken yaptığınız sözleşmeye dayanarak iade kesintisi ya da cezalı işlem yapılabilir. Bu tür durumlarda mağdur olmamak için seyahat edeceğiniz havayolu firması ile iletişime geçmeniz talep oluşturmanız gerekebilir. Eğer iptal ve iade şartlarına uygun şekilde işlem yapıyorsanız sadece servis ücreti kesintisi alınmaktadır. Bunun dışında eğer 12 saatten daha az bir zaman kaldıysa cezalı işlem ücreti de kesilebilir.

Bu sözleşme 8.4.2019 15:00:00 tarihinde güncellendi.
⨀ Biletler şahsa ait olup başkasına devredilemez.
⨀ Tarifeli kalkış saatinden sonra rezervasyon değişikliği yapılmaz, bilet iptal edilmez, ücret iadesi yapılmaz.
⨀ Yolcu, satın almak için kullanılan kredi kartını check-in sırasında (biniş kartı alınırken limanda) yetkililere ibraz etmek zorundadır.
⨀ Açık tarihli biletler kesildiği yıl için geçerlidir.
⨀ Yolcu, gemi içi nizama ve kaptan talimatlarına uymayı kabul eder.
⨀ Yolcunun, geminin hareket zamanından en az 1 saat önce mutlaka limanda hazır bulunulması gerekmektedir.
⨀ Satıcı sefer programında her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
⨀ Taşımalarla ilgili her türlü anlaşmazlık, mer’i tarife şartları ve Türk Kanun ve Mevzuatlarına göre Didim Mahkemelerinde çözümlenir.
⨀ Kötü hava ve deniz şartları, satıcının kontrolü dışında gelişen sorunlar sebebiyle seferler durdurulabilir, değiştirilebilir veya sefer süreleri uzatılabilir. Satıcının kontrolü dışında kalan bu ve benzeri gecikme ve iptallerden doğabilecek ulaşım, konaklama ve yiyecek giderleri de dahil olmak üzere hiçbir masraf veya olumsuzluğun sorumluluğu satıcıya ait değildir.
⨀ Hamilelik dönemi altı ayı geçmiş bayanların kendi güvenlikleri sebebiyle gemilerimizde seyahat etmelerine izin verilmez.
⨀ Satıcının kusuru ve ihmalinden kaynaklandığı, Didim'de kurulu adli mahkemelerce ispat edilmediği takdirde, herhangi bir yaralanma veya ölümden araçlara, valizlere veya kişisel eşyalara gelebilecek hasar veya kayıplardan dolayı satıcı sorumluluk kabul etmez. Yaralanma, ölüm, kayıp veya zarar; terör, ayaklanma, iç savaş, doğal afet, kötü deniz ve hava şartlarına veya tamamen üçüncü şahıslar tarafından kötü niyetli hareketlere bağlı sebeplerle oluştuğu takdirde satıcı sorumluluk kabul etmez.
⨀ Gemilerde kaybolan yolcu eşyalarından dolayı taşıyıcı sorumlu tutalamaz.
⨀ Bilet ücreti, sadece kalkış limanı ile varış limanı arasındaki taşıma karşılığıdır. Biletler sadece üzerinde belirtilen güzergahla ilgili kullanılabilir. Biletler üzerindeki güzergahlar kesinlikle değiştirilemez. Satıcı tarafından ek ücret alınmamışsa sunulan diğer hiçbir hizmeti kapsamaz.
⨀ Ücretin ilan edildiği para biriminden başka bir para birimi ile ödenmesi halinde, elektronik biletin satın alındığı andaki Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
⨀ Gemi içerisinde belirli bir koltuk numarası garantisi verilmez.
⨀ Yunanistan Yeşil ve Gri Pasaport sahiplerinden vize talep etmemektedir.
⨀ Normal pasaport sahiplerinin yolculuk süresince geçerli Schengen Vizesi olması gerekmektedir.
⨀ Pasaportunda KKTC giriş damgası olan Türk Vatandaşları bu pasaportlar ile Yunanistan’a seyahat edemezler.
⨀ Yolcuların, biniş ve inişlerde rampa tam olarak açılıp gemi personeli biniş veya iniş onayını vermeden ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan gemiye binmesi ve gemiden inmesi tehlikeli ve yasaktır.
⨀ Yolcu, gemi içerisinde, gemiyi veya herhangi bir kişiyi veya malı tehlikeye düşürecek şekilde davranışta bulunursa veya gemi personelinin görevlerini yapmasını engellerse veya gemi personeli talimatlarına uymazsa veya diğer yolcuların makul itirazlarına sebebiyet verirse, satıcı, yolcuyu zaptetmek de dahil olmak üzere, böyle bir davranışın devamını önlemek için gerekli gördüğü tedbirleri alabilir.
⨀ Yolcuların, kalkış ve yanaşma manevraları sırasında yerlerinden kalkmamaları gereklidir. Seyir sırasında anonslarla duyurulan uyarılara yolcuların uyması gereklidir. Bu kurallara uyulmamasının doğurabileceği yaralanma ve maddi zararlardan satıcı sorumlu tutulamaz.
⨀ Sadece kendi kusuru nedeniyle yolcunun veya bagajın zarara uğraması halinde satıcı sorumlu olacaktır. Yolcunun müterafik kusuru varsa satıcının sorumluluğu mevzuat hükümlerine tabi olarak azaltılabilecek veya kaldırılabilecektir.
⨀ Satıcı, bagaj içindeki kırılabilir ve bozulabilir maddelerin, paranın, mücevherin, değerli madenlerin, gümüş eşyanın, senetlerin veya diğer ticari değerli kağıtların, pasaport ve diğer hüviyetlerin veya örneklerinin uğradığı zarardan sorumlu olmayacaktır.
⨀ Yaşı, akli veya fiziki durumu kendisine tehlike veya risk yaratmakta olan bir yolcu taşınmasında yukarıdaki belirtilen bu durumlara bağlı olarak veya bu durumların ağırlaşması neticesi bu yolcunun ölümü dahil herhangi bir hastalığından, yaralanmasından veya maluliyetinden satıcı sorumlu olmayacaktır.
⨀ Limanlarda check-in işlemlerinizi kolaylaştırması için, lütfen online biletinizin yazıcı çıktısını almayı unutmayınız.
⨀ Yunanistan'da girişine izin verilmeyen tek yön gidiş biletli yolcular zorunlu dönüş yolculukları için bilet satın almak zorundadırlar.
⨀ Türkiye'ye girişine izin verilmeyen tek yön biletli yolcular zorunlu dönüş yolculukları için yeni bilet satın almak zorundadırlar.
⨀ Yolcu, pasaportunda KKTC damgası olmadığını ve olduğu halde seyahat etmeye teşebbüs ettiği takdirde Yunanistan’ın uygulayacağı para cezasını şahsen ödeyeceğini, bu konu hakkında ilanen bilgilendirildiğini taahhüt ve kabul eder.
⨀ Yolcu, pasaportunda, vizesinde, oturma izninde yada diğer seyahat belgelerinde, Yunanistan'a giriş yapmasına engel; geçerlilik süresi, kapsam, tarih, giriş sayısı, kalış süresi yada benzeri herhangi bir unsurun olmadığını, olduğu takdirde Yunanistan’ın uygulayacağı para cezasını şahsen ödeyeceğini, bu konu hakkında ilanen bilgilendirildiğini taahhüt ve kabul eder.
⨀ Farklı sezonlara isabet eden gidiş dönüş tarihli biletler için gidiş tarihinin sezon fiyatı uygulanır.
⨀ Kapalı dönüş biletlerde dönüş tarihi değiştirilemez.
⨀ Açık dönüş biletlerde dönüş tarihi için müsaitlik garantisi yoktur.
⨀ Açık dönüş biletlerin dönüş tarihi ve saati, Rodos ve Kos'taki acentalarımıza seferden bir gün önce iş saatleri içerisinde teyit ettirilmelidir.

CAYMA HAKKI

27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri” ni düzenleyen “Üçüncü Bölüm” başlığı altında yazılı maddelerinin, “Yolcu Taşıma Hizmetleri” ne uygulanmaması sebebi ile; ALICI’NIN cayma hakkı bulunmamaktadır.

YOLCULUĞUN İPTALİ VE ÜCRET İADE ŞARTLARI

İşbu sözleşmeye göre satın alınan elektronik biletlerin, hiçbir şekilde yolcu, tarih, saat ve güzergah bilgilerinin değiştirilmesi satıcıdan talep edilemez. Alıcı işbu sözleşmeye göre satın aldığı bileti satış onayından sonra hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini ve iade talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Yetkili makamlarca gemiye binmesine izin verilmeyen veya vize işlemlerinden dolayı seyahat edemeyen yolcuya bilet ücreti iadesi yapılmaz.

TAŞIMANIN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

Satıcı; güvenlik nedenleriyle veya takdir yetkisini kullanarak aşağıdaki ve benzeri hallerde yolcu ve/veya yolcu Bagajını taşımayı reddedebilir: Yolcu davranışı, yaşı veya akli veya fiziki durumu, satıcının özel yardımını gerektirmekteyse, rahatsızlığa ve diğer yolcuların itirazlarına neden olursa veya diğer kişilere veya mallara herhangi bir risk veya tehlike arz ediyorsa, yolcunun satıcının talimatlarına uymaması böyle bir reddi gerekli kılıyorsa, yolcu güvenlik kontrolünü reddetmişse,y olcuların sarhoşluk veren maddeler ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında olması durumunda, diğer yolcuların ve seyrin güvenliğini ve konforunu etkileyecek halde biniş terminaline gelmeleri durumunda. Taşınması reddedilen yolculara, satıcı tarafından bilet bedeli iade edilmeyecek ve herhangi bir surette tazminat ödenmeyecektir.

BAGAJ OLARAK KABUL EDİLMEYEN MADDELER

Avcılık ve spor amaçları dışında kullanılan ateşli silahların ve mühimmatın bagaj olarak taşınması yasaktır. Avcılık ve spor amaçlı ateşli silahlar ve mühimmat taşıyıcı kurallarına uygun olduğu ölçüde kayıtlı bagaj olarak kabul edilebilir. Ateşli silahlar emniyeti kapalı mühimmatsız ve uygun şekilde paketlenmiş olmalıdır.Satıcı; boyutu, şekli, ağırlığı ve niteliği nedeniyle herhangi bir nesneyi bagaj olarak taşımayı reddedebilir.Normal ihtimamla güvenli taşımayı temin edecek şekilde çanta ve bavullara veya diğer uygun kaplara konulmadığı takdirde satıcı, bagajı taşımayı reddedebilir.Yolcular ücretsiz bagaj hakkına sahiptir.Varış limanında yolcular bagajların tamamı gemiden rıhtıma indirildikten sonra bagajlarını teslim alabilirler.Uyuşturucu gibi yasak maddeler kesinlikle taşınmaz. Taşındığı tespit edilmesi halinde sorumluluk tamamen taşıyana aittir.

HAYVANLARIN TAŞINMASI

Geçerli aşı ve sağlık sertifikasına, giriş izinlerine ve Yunanistan tarafından istenen diğer belgeleri haiz olan köpek (Amerikan pitbull terrier, Amerikan staffordshire terrier, bull terrier, staffordshire bull terrier, japanese tosa, dogo argentino, doberman, rottweiler gibi tehlike arz eden köpekler hariç) ve kedi gibi hayvanlar satıcı ile önceden mutabık kalınmak şartıyla taşıma için kabul edilebilir.Hayvan taşımasının kabulü yolcunun bu hayvana ilişkin tüm sorumluluğu yüklenmesine bağlıdır. Hayvanın Yunanistan’a girişine veya oradan geçişine izin verilmemesi nedeniyle bu hayvanın ölümünden, hastalanmasından, gecikmesinden veya kaybından ya da yaralanmasından veya bu sebeplerle oluşabilecek maddi manevi masraf ve zararlardan satıcı sorumlu olmayacaktır.

Bu sözleşme 8.4.2019 15:00:00 tarihinde güncellendi.

Politikalar ve Sözleşmelerin Değişikliği

If our policies and agreements changes in any way, we will place an updated version on this page. Regularly reviewing this page ensures that you are always aware of what information we collect, how we use it and under what circumstances, if any, we will share it with other parties.